Skip to main content
ILITE

 

Guide line

Hướng Dẫn Gửi Báo Cáo Tóm Tắt

– Tác giả gửi tóm tắt bài viết để xét duyệt trước khi gửi bài viết toàn văn. Tóm tắt được viết bằng tiếng Anh Mỹ, không quá 300 từ; cần nêu được mục đích, phương pháp, kết quả nghiên cứu chính, ý nghĩa, từ khóa và được gửi kèm giới thiệu tóm tắt lí lịch khoa học về tác giả (không quá 100 từ). Không giới hạn số lượng tóm tắt của mỗi tác giả.(Tải định dạng mẫu tóm tắt tại đây)

– Báo cáo tóm tắt xin nộp trực tuyến trên website hội thảo hoặc gửi về địa chỉ email: hoithao.ilite@hnue.edu.vn

– Nếu đề tài và báo cáo tóm tắt được duyệt thì tác giả sẽ được mời gửi báo cáo toàn văn.

- Gửi báo cáo tóm tắt: trước ngày 17/04/2023

- Thông báo kết quả xét duyệt báo cáo tóm tắt: trước ngày 10/05/2023

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.