Skip to main content
ILITE

 

Thời gian, địa điểm
Conference
Date and Location

The conference will be held at:

  • Building K, Hanoi National University of Education

         136 Xuan Thuy Rd, Cau Giay dist, Hanoi 10000, Vietnam

  • Dates: 9 & 10 December 2023

Please note that internet access will be available at the Conference venue. There will be no printing facilities at the venue.

- Registration: 1st floor

- Tea Breaks: 2nd floor

 

Guide line
Submission guidelines
Abstract Guidelines

– At the first stage, an abstract of max. 300 words (incl. main research purpose, methods, findings, significance and keywords) and a short bio (max. 100 words, 1 paragraph) are required.

– All abstracts must be submitted in American English and in .doc or docx format. (download Abstract template).    

Guide line
HD Nộp báo cáo
Hướng Dẫn Gửi Báo Cáo Tóm Tắt

– Tác giả gửi tóm tắt bài viết để xét duyệt trước khi gửi bài viết toàn văn. Tóm tắt được viết bằng tiếng Anh Mỹ, không quá 300 từ; cần nêu được mục đích, phương pháp, kết quả nghiên cứu chính, ý nghĩa, từ khóa và được gửi kèm giới thiệu tóm tắt lí lịch khoa học về tác giả (không quá 100 từ). Không giới hạn số lượng tóm tắt của mỗi tác giả.(Tải định dạng mẫu tóm tắt tại đây)

Guideline
Submission guidelines
Guidelines For Full Paper Submission

- Papers must be original, unpublished works, and they must not be under consideration for publication elsewhere.

- Full papers must be submitted in American English. If a paper is accepted for publication but the English requires editing, it will be the responsibility of the authors to arrange this.

- Full papers should address both theoretical issues and new research findings. Your paper should be compiled in the following order: