Skip to main content
ILITE

 

Guideline

Hướng Dẫn Gửi Báo Cáo Toàn Văn

– Bài viết tham gia hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước.

– Bài viết toàn văn phải được viết bằng tiếng Anh (Mỹ). Tác giả chịu trách nhiệm toàn bộ phần chỉnh sửa về mặt ngôn ngữ (nếu như phản biện yêu cầu).

– Bản toàn văn của bài viết gồm 4000 đến 7000 từ; và tuân thủ nghiêm ngặt các định dạng trong văn bản mẫu kèm theo. Nội dung bài viết cần có: tóm tắt, mở đầu, nội dung, kết luận, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo, giới thiệu tóm tắt về tác giả/nhóm tác giả. (Tải văn bản định dạng mẫu tại đây)

– Bài viết sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 12, giãn cách dòng Single.

– Bài viết có thể dùng footnote để giải thích nội dung (nếu cần)

– Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự A,B,C theo họ đối với tác giả nước ngoài và tên đối với tác giả Việt Nam (theo định dạng của APA 6th edition). Đối với các tài liệu phỏng vấn, đề nghị chú thích ở footnote ghi rõ địa điểm và thời gian thực hiện.

– Bài viết toàn văn được để ở file Word có định dạng .docx và xin gửi về địa chỉ email: hoithao.ilite@hnue.edu.vn, hoặc upload tại website (Mục Nộp báo cáo toàn văn)word có định dạng *.doc hoặc doc

– Các tác giả bài viết được tạp chí trong danh mục SCOPUS chấp nhận đăng phải chịu trách nhiệm biên tập/sửa chữa bài viết theo yêu cầu của tạp chí. Thời gian đăng tải công trình phụ thuộc vào Ban biên tập tạp chí.  

* Thời gian gửi bài

- Gửi báo cáo toàn văn: trước ngày 05/08/2023

- Thông báo kết quả chọn đăng báo cáo toàn văn trong Kỷ yếu/tạp chí quốc tế: 25/09/2023

- Gửi bản báo cáo toàn văn đã chỉnh sửa theo góp ý phản biện: trước ngày 15/10/2023

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.