Skip to main content
ILITE

 

Payment
Đăng ký
Thông tin chuyển khoản kinh phí hội thảo

Kinh phí hội thảo được chuyển khoản trực tiếp cho Ban tổ chức theo số tài khoản sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- Số TK: 21510000437126 (tiền VNĐ); 21510370033005 (tiền USD)

- Swiftcode: BIDVVNVX tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

Payment
Registration
Payment Details

Please transfer your conference fee into the following bank accounts of Hanoi National University of Education:

 

Vietnam dong

USD

EURO

Name of Beneficiary

Conference Fee
Registration
Conference Fee
 

Early-bird payment/ Registration Deadline: 30th  September 2023

Later payment/ Registration Deadline:  20th November 2023 

International participants

Conference Guest 

(without paper) 

30 USD/700.000 VND

KINH PHÍ THAM GIA HỘI THẢO
Đăng ký
Kinh phí tham gia hội thảo

Các mức phí được áp dụng tùy theo thời điểm đăng ký như sau:

 

Đối tượng

Đăng ký tham dự và đóng lệ phí trước 30/9/2023

Đăng ký tham dự và đóng lệ phí từ 1/10 đến 05/12/ 2023

Quốc tế

Call for papers
Conference
Call for papers
International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education (ILITE) is a prestigious biannual event hosted by Hanoi National University of Education (HNUE, Vietnam), creating an international forum networking scholars, educators and policy-makers across the world to share our knowledge and look to the better future of education.