Skip to main content
ILITE

 

Guide line
Submission guidelines
Abstract Guidelines

– At the first stage, an abstract of max. 300 words (incl. main research purpose, methods, findings, significance and keywords) and a short bio (max. 100 words, 1 paragraph) are required.

– All abstracts must be submitted in American English and in .doc or docx format. (download Abstract template).    

Guide line
HD Nộp báo cáo
Hướng Dẫn Gửi Báo Cáo Tóm Tắt

– Tác giả gửi tóm tắt bài viết để xét duyệt trước khi gửi bài viết toàn văn. Tóm tắt được viết bằng tiếng Anh Mỹ, không quá 300 từ; cần nêu được mục đích, phương pháp, kết quả nghiên cứu chính, ý nghĩa, từ khóa và được gửi kèm giới thiệu tóm tắt lí lịch khoa học về tác giả (không quá 100 từ). Không giới hạn số lượng tóm tắt của mỗi tác giả.(Tải định dạng mẫu tóm tắt tại đây)

Guideline
Submission guidelines
Guidelines For Full Paper Submission

- Papers must be original, unpublished works, and they must not be under consideration for publication elsewhere.

- Full papers must be submitted in American English. If a paper is accepted for publication but the English requires editing, it will be the responsibility of the authors to arrange this.

- Full papers should address both theoretical issues and new research findings. Your paper should be compiled in the following order:

Guideline
HD Nộp báo cáo
Hướng Dẫn Gửi Báo Cáo Toàn Văn

– Bài viết tham gia hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước.

– Bài viết toàn văn phải được viết bằng tiếng Anh (Mỹ). Tác giả chịu trách nhiệm toàn bộ phần chỉnh sửa về mặt ngôn ngữ (nếu như phản biện yêu cầu).