Thông báo https://ilite.hnue.edu.vn/ vi XIN GIỚI THIỆU CÁC BÁO CÁO PHIÊN TOÀN THỂ CỦA HỘI THẢO (CÓ PHIÊN DỊCH ANH - VIỆT) https://ilite.hnue.edu.vn/xin-gioi-thieu-cac-bao-cao-phien-toan-cua-hoi-thao-co-phien-dich-anh-viet <span property="schema:name">XIN GIỚI THIỆU CÁC BÁO CÁO PHIÊN TOÀN THỂ CỦA HỘI THẢO (CÓ PHIÊN DỊCH ANH - VIỆT)</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-10-25T02:28:53+00:00">Wed, 10/25/2023 - 09:28</span> Wed, 25 Oct 2023 02:28:53 +0000 admin 114 at https://ilite.hnue.edu.vn Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên” lần thứ ba https://ilite.hnue.edu.vn/thong-bao-so-1-ve-viec-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-doi-moi-sang-tao-trong-day-hoc-va-dao-taoboi <span property="schema:name">Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên” lần thứ ba</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-02-17T09:27:52+00:00">Fri, 02/17/2023 - 16:27</span> Fri, 17 Feb 2023 09:27:52 +0000 admin 103 at https://ilite.hnue.edu.vn https://ilite.hnue.edu.vn/thong-bao-so-1-ve-viec-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-doi-moi-sang-tao-trong-day-hoc-va-dao-taoboi#comments