Đăng ký https://ilite.hnue.edu.vn/ vi Payment Details https://ilite.hnue.edu.vn/en/payment-details <span property="schema:name">Thông tin chuyển khoản kinh phí hội thảo</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-02-16T07:49:52+00:00">Thu, 02/16/2023 - 14:49</span> Thu, 16 Feb 2023 07:42:22 +0000 admin 95 at https://ilite.hnue.edu.vn https://ilite.hnue.edu.vn/thong-tin-chuyen-khoan-kinh-phi-hoi-thao#comments Kinh phí tham gia hội thảo https://ilite.hnue.edu.vn/kinh-phi-tham-gia-hoi-thao <span property="schema:name">Kinh phí tham gia hội thảo</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2023-02-16T07:06:39+00:00">Thu, 02/16/2023 - 14:06</span> Thu, 16 Feb 2023 07:06:39 +0000 admin 94 at https://ilite.hnue.edu.vn