Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Với vị trí là trường Sư phạm trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, Nhà trường luôn nỗ lực nâng cao chất lượng trong giảng dạy, nghiên cứu, từ đó trở thành người dẫn dắt tích cực trong quá trình hiện đại hoá và phát triển của giáo dục nước nhà.Hội thảo khoa học quốc tế Đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và đào tạo giáo viên (Innovation in Learning Instruction and Teacher Education) được tổ chức hai năm/lần với mục đích tạo cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật quốc tế và phổ biến các kết quả nghiên cứu; nâng cao năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng đội ngũ phục vụ đổi mới chương trình đào tạo theo chiến lược phát triển của ngành. Hội thảo lần thứ nhất phối hợp cùng Đại học Southern Cross (Australia) được tổ chức năm 2019 với sự tài trợ của Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia và Chương trình ETEP, đã thu hút hơn 250 học giả trong nước và quốc tế từ 10 quốc gia như Australia, Đức, Hoa Kì, Thái Lan, Đài Loan, Singapore, Pháp... Tháng 12 năm 2021, phối hợp với nhiều trường Đại học quốc tế, Nhà trường tiếp tục tổ chức hội thảo lần thứ hai với chủ đề: Đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của giáo dục trong bối cảnh biến động.

Thông báo viết bài Đăng ký tham dự Hội thảo

[NEWS] Hoàn thành công tác phản biện các báo cáo toàn văn

Kết thúc quá trình lựa chọn các báo cáo tóm tắt – abstract gửi tham dự Hội thảo, khoảng 60% tổng số abstract đã được lựa chọn để gửi báo cáo toàn văn. Các tác giả/nhóm tác giả đã tiến hành hoàn thiện bài viết toàn văn nộp cho BTC và đến nay, quá trình phản biện báo cáo toàn văn đã cơ bản kết thúc.

Mỗi báo cáo đều được xem xét, đánh giá bởi hai phản biện độc lập. Kết quả, 75% số lượng báo cáo toàn văn gửi về đã được chấp nhận đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo. Với tiêu chí đảm bảo chất lượng của công bố khoa học, nỗ lực hỗ trợ các nhà nghiên cứu, đặc biệt các nhà nghiên cứu trẻ, trong triển khai bài báo khoa học tiệm cận các tiêu chuẩn công bố quốc tế, BTC trân trọng được gửi lời cảm ơn tới đội ngũ cố vấn khoa học, các chuyên gia phản biện trong và ngoài nước đã tận tình giúp đỡ.  

BTC xin được chúc mừng các tác giả/nhóm tác giả đã có báo cáo được lựa chọn đăng trong Kỷ yếu Hội thảo. Từ đây, BTC sẽ lựa chọn một số báo cáo có chất lượng tham gia báo cáo tại Hội thảo.

Giấy mời và các hướng dẫn tham dự Hội thảo sẽ được gửi tới các cá nhân đã đăng ký tham dự Hội thảo cũng như tất cả các tác giả gửi bài tham dự Hội thảo trong tháng 11-2021.